I villor är ved det vanligaste biobränslet, 20–25 procent av villorna i Sverige värms med ved som huvudsaklig värmekälla.

Vedeldning kräver intresse och en stor arbetsinsats men i gengäld får du låga kostnader för uppvärmning.

Miljöpåverkan

Ved är ett förnybart bränsle och vedeldning är ett bra alternativ om du eldar på rätt sätt. Felaktig vedeldning påverkar omgivningen och miljön negativt genom utsläpp av partiklar och sot.

För att inte problem ska uppstå bör du beakta följande punkter:

  1. Tillräcklig mängd luft i de olika faserna av förbränningsprocessen
    Lufttillförseln får inte vara för liten, då brinner inte veden. Istället bildas det tjära som kan sätta sig i skorstenen och orsaka soteld om det vill sig illa. Vid för stor lufttillförsel försvinner mycket värmeenergi ut genom skorstenen utan att komma huset tillgodo.Rökgastemperaturen kan bli så hög att skorstenen kan ta skada eller bjälklaget där skorstenen passerar bli så varm att den antänds. Generellt behövs det lite mer luft vid starten av en brasa, när man lägger på ny ved på en befintlig glödbädd och när man har större vedbitar. Utsläppen av luftföroreningar från alla pannor är störst i uppeldningsfasen och vid varje nytt vedinlägg.
  2. Tillräckligt hög temperatur
    Detta hänger ihop med första punkten, men också med vedens fukthalt. Fuktig ved kyler eldstaden och har minskat värmevärde. Det är även dålig ekonomi och slöseri med din arbetskraft att elda med fuktig ved. För att få ut en viss mängd värme behövs betydligt mer ved om den är fuktig, än om torrare bränsle används.Nyhuggen ved innehåller 45–50 % vatten, torkad ved ca 20–25 %. Avverka veden under vinterhalvåret. Kapa och hugg veden i lagom längd för eldstaden och låt den torka under sommaren. Veden bör helst torka i minst ett år. Bäst är om veden kan lagras inomhus, åtminstone några veckor innan den ska användas. Om du lagrar ved utomhus måste den ligga luftigt och skyddad mot regn. Tänk på att veden inte hinner bli torr om du hugger vinterns behov under sommaren.
  3. Tillräckligt god omblandning mellan luft och förbränningsgaser
    Detta är till stor del beroende av utrustningens konstruktion, men beror även på handhavandet.Använd moderna, typgodkända eldstäder eller miljögodkända vedpannor med ackumulatortank.

Källa: www.energimyndigheten.se