Användarvillkor

1. ALLMÄNT OM VEDOVED.SE

vedoved.se ägs och drivs av Jan Tengwall. vedoved.se tjänst finns på webbplatsen https://www.vedoved.se/ och är en webbbaserad tjänst som hjälper privatpersoner och företag (”användarna”) att hitta företag i form av leverantörer av bland annat ved och pellets. (”leverantörerna”).

2. VEDOVED.SE:s ANSVARSFRIHET

vedoved.se är inte part i de affärsöverenskommelser som ingås mellan användare och leverantörer. vedoved.se är således inte att betrakta som någon form av juridisk mellanhand mellan användare och leverantör. Detta innebär att vedoved.se inte har något ansvar för eventuella tvister som kan uppkomma mellan användare och leverantör, t.ex. rörande brister på produkter, i utfört arbete, skada, fel, eller uteblivna betalningar.

Användaren har inte rätt att gentemot vedoved.se göra gällande någon påföljd, inbegripet krav på ersättning för ekonomisk eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till vedoved.se, exempelvis felaktiga uppgifter eller bristfälligt utfört arbete eller produkter.

3. SKYLIDGHET ATT FÖLJA SVENSK LAG M.M

På vedoved.se finns ingen ansvarig utgivare utsedd. Detta innebär att varje användare som väljer att lägga ut en förfrågan eller annat material på vedoved.se själv svarar straffrättsligt för materialet. Materialet får ej vara vilseledande och ska i övrigt vara förenligt med svensk lag och tillämpliga regler.

Användare ska uppträda professionellt och vårdat på vedoved.se, vilket bl.a. innebär att stötande och kränkande material inte får publiceras på vedoved.se.

Missbruk av funktionerna på vedoved.se är absolut förbjudet.

4. INFORMATION PÅ VEDOVED.SE

vedoved.se kan inte garantera att de uppgifter som publiceras på vedoved.se är korrekta men eftersträvar och arbetar aktivt för att dessa uppgifter ska var så korrekta som möjligt. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på vedoved.se i de fall det förekommer icke korrekt material på vedoved.se.

5. BEFRIANDE OMSTÄNDIGHETER

vedoved.se är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten har sin grund i en s.k. befriande omständighet.

Såsom befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller olyckshändelse av större omfattning.

6. PERSONUPPGIFTER

vedoved.se följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen.

Genom att göra en förfrågan via vedoved.se samtycker användaren till att vedoved.se vidareförmedlar användarens kontaktuppgifter till de leverantörer som får en förfrågan. Användare kan även lämna ett samtycke till att vedoved.se får vidareförmedla användarens kontaktuppgifter till vedoved.se:s samarbetspartners. I sådant fall kan användaren när som helst återkalla lämnat samtycke genom att skicka ett e-postmeddelande till vedoved.se.

7. ÄNDRINGAR

vedoved.se har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna villkor.

8. TILLÄMPLIG LAG – TVIST

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol. Svensk lag ska tillämpas.

Får du ingen träff på ort/postnummer?

Om du inte får träff på din ort eller postnummer finns det i dagsläget ingen leverantör på vår sida som kan leverera produkter till dig. Vi uppdaterar sajten allt eftersom leverantörerna får ved i lager (gäller både torr och nyklyvd).