Det behövs inte stora ytor för att ge årsbehovet av ved. Som enkel tumregel kan man räkna med att skogen i WX – regionen växer med ungefär 3-6 m3sk (volymen ovan stubben till toppen, utan grenar) per hektar och år.

Har man en hektar (100 * 100 meter) skogsmark i Hälsingland kan man alltså i princip avverka i genomsnitt 3 -6 skogskubikmeter varje år och ändå ha lika mycket skog kvar. Den som har 10 hektar kan man alltså avverka 30 – 60 skogskubikmeter varje år utan att mängden skog minskar.

Vedutag sker sällan i avverkningsskogen utan ofta mer selektivt. Veduttag i konfliktbestånd och liknande kan vara positivt för framtida virkestillgångar. Tillväxtsiffrorna anges här ovan bara som medelvärden för att ge en uppfattning om nivåerna, som kan skilja mellan de enskilda fastigheterna, och kan inte användas som underlag för den enskilda skogsägarens skogsskötselbeslut. För att få underlag för uttagsnivåerna bör man ha en skogsbruksplan eller liknande beräkning.

Källa: www.skogsstyrelsen.se